Regulamin serwisu

§ 1. DEFINICJE

 • Regulamin – niniejszy regulamin.
 • Serwis – serwis internetowy działający pod adresem www.flattogo.com.
 • 2CS – 2CS SP. Z O.O. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Podwale 1A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000339183.
 • Użytkownik – podmiot, który nabył Lokal.
 • Inwestycja – inwestycja mieszkaniowa prowadzona przez dewelopera, w ramach której deweloper prowadzi sprzedaż lokali mieszkalnych objętych Usługą FLATtoGO.
 • Lokal – lokal mieszkalny nabyty przez Użytkownika.
 • Konfigurator – udostępnione Użytkownikowi w Serwisie w ramach Usługi FLATtoGO narzędzie służące do konfigurowania i specyfikowania wykończenia wnętrza Lokalu na bazie gotowych aranżacji przygotowanych przez 2CS.
 • Specyfikacja Produktów i Usług – wygenerowana przez Konfigurator specyfikacja wykończenia Lokalu w oparciu o wybory dokonane przez Użytkownika.
 • Usługa FLATtoGO – świadczona przez 2CS usługa zaplanowania i zrealizowania wykończenia Lokalu na podstawie Specyfikacji Produktów i Usług oraz wybranego przez Zamawiającego stylu aranżacji dostępnego w Konfiguratorze.
 • Umowa – umowa zawarta pomiędzy 2CS i Użytkownikiem, której przedmiotem jest wykonanie przez 2CS prac wykończeniowych w Lokalu.

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konfigurator udostępniany jest Użytkownikowi nieodpłatnie.
 2. Dostęp do Konfiguratora jest możliwy za pośrednictwem linka przekazanego Użytkownikowi przez 2CS lub przez dewelopera, od którego Użytkownik nabył Lokal w ramach danej Inwestycji.
 3. Użytkownik może korzystać z Konfiguratora bez konieczności rejestracji w Serwisie. W celu skorzystania z opcji zapisywania i edytowania zapisanej konfiguracji konieczna jest rejestracja Użytkownika w Serwisie. Rejestracja jest dobrowolna i nieodpłatna.
 4. Żadna z informacji zawartych w Serwisie lub wygenerowanych przez Konfigurator, w szczególności w Specyfikacji Produktów i Usług, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 5. Zawarte w Konfiguratorze dane dotyczące powierzchni Lokalu pochodzą od dewelopera, od którego Użytkownik nabył Lokal, bądź zostały wskazane przez Użytkownika. Jakiekolwiek odstępstwa powierzchni Lokalu przyjętej w Specyfikacji Produktów i Usług od rzeczywistej powierzchni Lokalu nie stanowią podstawy roszczeń Użytkownika wobec 2CS.
 6. Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu oraz polityki prywatności udostępnionej w Serwisie.
 7. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego w Serwisie.

§ 3. ZASADY KORZYSTANIA Z KONFIGURATORA

 1. Warunkiem technicznym korzystania z Konfiguratora jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia z dostępem do sieci Internet, wyposażonego w przeglądarkę internetową oraz pozwalającego na dostęp do poczty elektronicznej.
 2. Dostępne w Konfiguratorze style aranżacji stanowią jedynie poglądowy wygląd wnętrza Lokalu.
 3. Przedstawione w Konfiguratorze kolory poszczególnych elementów wykończeniowych mogą odbiegać w rzeczywistości od kolorów tych elementów w zależności od rodzaju ustawień urządzenia Użytkownika.
 4. Korzystanie z Konfiguratora umożliwia Użytkownikowi:
  1. wybór stylu aranżacji wnętrza Lokalu,
  2. dostosowanie wybranego stylu aranżacji Lokalu do potrzeb Użytkownika poprzez wybór produktów/usług udostępnionych w Konfiguratorze,
  3. wygenerowanie Specyfikacji Produktów i Usług oraz uzyskanie informacji o ryczałtowym koszcie realizacji wnętrza przez 2CS,
  4. pobranie Specyfikacji Produktów i Usług oraz zapisanie jej w formacie pdf,
  5. wysłanie Specyfikacji Produktów i Usług do 2CS celem weryfikacji Specyfikacji Produktów i Usług oraz kontaktu handlowego ze strony 2CS.
 5. Po zakończeniu konfiguracji Lokalu przez Użytkownika Użytkownik ma możliwość przesłania do 2CS za pośrednictwem Serwisu wygenerowanej przez Konfigurator Specyfikacji Produktów i Usług w celu jej weryfikacji przez 2CS i kontaktu handlowego ze strony 2CS. 6. Po weryfikacji otrzymanej od Użytkownika Specyfikacji Produktów i Usług 2CS zaprosi Użytkownika na bezpłatne spotkanie, podczas którego omówione zostaną szczegóły aranżacji Lokalu i przedstawiona zostanie oferta realizacji wnętrza Lokalu w ramach Usługi FLATtoGO.
 6. Po akceptacji przez Użytkownika oferty 2CS na realizację wnętrza Lokalu Użytkownik i 2CS podpiszą Umowę.
 7. W odniesieniu do lokali nabytych w ramach danej Inwestycji prace wykończeniowe wchodzące w zakres Usługi FLATtoGO prowadzone są równocześnie we wszystkich lokalach objętych Usługą FLATtoGO w ramach danej Inwestycji, na których wykończenie została zawarta z 2CS odpowiednia umowa, i rozpoczną się po tym, jak wszystkie z powyższych lokali zostaną przekazane 2CS celem prowadzenia prac wykończeniowych.

§ 4. USŁUGI DODATKOWE

 1. Podczas spotkania, o którym mowa w § 3 ust. 6, Użytkownik będzie miał ponadto możliwość zapoznania się z dodatkowymi możliwościami aranżacyjnymi Lokalu nieobjętymi Usługą FLATtoGO.
 2. Świadczenia niewchodzące w zakres Usługi FLATtoGO mogą być realizowane przez 2CS na rzecz Użytkownika na podstawie odrębnej umowy zawartej z 2CS oprócz lub w miejsce Umowy.

§ 5. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Podczas korzystania z Konfiguratora bez rejestracji w Serwisie nie są przetwarzane dane osobowe Użytkownika.
 2. Przetwarzanie danych osobowych dotyczy Użytkowników zarejestrowanych w Serwisie. Rejestrując się, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie, w jakim zostały one wprowadzone do Serwisu. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika ma ponadto miejsce w przypadku wysłania za pośrednictwem Serwisu zapytania ofertowego do 2CS.
 3. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest 2CS. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez 2CS oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych można się kontaktowa na adres email: rodo@2CS.pl lub pisemnie na adres: 2CS SP. Z O.O., ul. Podwale 1A, 50-043 Wrocław.
 4. Dane osobowe Użytkownika przekazane 2CS przetwarzane będą w celu rejestracji w Serwisie i/lub nawiązania kontaktu oraz przedstawienia oferty związanej z wykończeniem Lokalu.
 5. Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie 2CS. Dane osobowe Użytkownika mogą być również przekazywane podmiotom współpracującym z 2CS, a także podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z 2CS.
 6. Dane osobowe Użytkownika mogą być przechowywane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Przekazanie danych do państwa trzeciego (poza teren EOG) może mieć miejsce wyłącznie wtedy, gdy zapewniony jest odpowiedni stopień ochrony danych osobowych.
 7. Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane do czasu zrealizowania celu, w związku z którym zostały przekazane.
 8. Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ww. rozporządzenia.
 10. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do rejestracji w Serwisie i/lub do otrzymania oferty od 2CS.
 11. Dane Użytkownika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym również w formie profilowania).

§ 6. OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Wszelkie prawa, w tym autorskie prawa majątkowe do Serwisu oraz do Konfiguratora i jego składników, oraz prawa własności przemysłowej, a w szczególności prawa ochronne na znaki towarowe umieszczone w Serwisie, przysługują 2CS.
 2. Użytkownik nie może korzystać z Konfiguratora i materiałów powstałych w wyniku korzystania z niego poza celem i zakresem określonym w niniejszym Regulaminie, a w szczególności Użytkownik nie może kopiować, tłumaczyć, udzielać licencji, modyfikować, rozpowszechniać Konfiguratora lub materiałów powstałych w wyniku korzystania z niego.
 3. Wszelkie komercyjne wykorzystanie Konfiguratora lub materiałów powstałych w wyniku korzystania z niego jest zabronione.

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. 2CS zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie w każdym czasie, jednakże zmiana Regulaminu nie wpływa na prawa i obowiązki Użytkownika nabyte przed zmianą Regulaminu.
 2. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po wprowadzeniu zmian do Regulaminu jest równoznaczne z ich akceptację.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji w Serwisie.

Marka FLATtoGO i wszelkie prawa autorskie do materiału zaprezentowanego w serwisie flattogo.com należą do IDIT sp. z o.o., Wrocław, Podwale 62a KRS 0000923953 REGON 520078956

hello@flattogo.com